1&2 Corinthians

Grace Baptist Church of Shelton, WA

1 Corinthians Chapter 1 2 Corinthians Chapter 1
STUDY QUESTIONS STUDY QUESTIONS
1 Corinthians intro 1 2 Corinthians 1:1-4
1 Corinthians intro 2 2 Corinthians 1:5-7
1 Corinthians intro 3 2 Corinthians 1:8-12
1 Corinthians 1:14-17 2 Corinthians 1:13-17
1 Corinthians 1:27 2 Corinthians 1:18-24
1 Corinthians 1:28-31  
   
1 Corinthians Chapter 2 2 Corinthians Chapter 2
STUDY QUESTIONS STUDY QUESTIONS
1 Corinthians 2:1-5 2 Corinthians 2:1-9
1 Corinthians 2:6-10 2 Corinthians 2:10-11
1 Corinthians 2:11-16 2 Corinthians 2:12-16
  2 Corinthians 2:17
 
1 Corinthians Chapter 3 2 Corinthians Chapter 3
STUDY QUESTIONS STUDY QUESTIONS
1 Corinthians 3:1-4 2 Corinthians 3:1-9
1 Corinthians 3:6-23 2 Corinthians 3:10-15
  2 Corinthians 3:15-17
  2 Corinthians 3:18
 
1 Corinthians Chapter 4 2 Corinthians Chapter 4
STUDY QUESTIONS STUDY QUESTIONS
1 Corinthians 4:1-2 2 Corinthians 4:1-2
1 Corinthians 4:3-5 2 Corinthians 4:3-4
1 Corinthians 4:7-14 2 Corinthians 4:5-7
1 Corinthians 4:15-21 2 Corinthians 4:8-10
  2 Corinthians 4:11-16
  2 Corinthians 4:17
  2 Corinthians 4:18a
  2 Corinthians 4:18b
 
1 Corinthians Chapter 5 2 Corinthians Chapter5
STUDY QUESTIONS STUDY QUESTIONS
1 Corinthians 5:1-13 2 Corinthians 5:1-4
  2 Corinthians 5:5-9
  2 Corinthians 5:10-11
  2 Corinthians 5:12-15
  2 Corinthians 5:16-21
 
1 Corinthians Chapter 6 2 Corinthians Chapter 6
STUDY QUESTIONS STUDY QUESTIONS
1 Corinthians 6:1-6 2 Corinthians 6:1-2
1 Corinthians 6:9-12 2 Corinthians 6:3-13
1 Corinthians 6:13-20 2 Corinthians 6:14-16
  2 Corinthians 6:17-18
 
1 Corinthians Chapter 7 2 Corinthians Chapter 7
STUDY QUESTIONS STUDY QUESTIONS
1 Corinthians 1:1-20 2 Corinthians 7:1
1 Corinthians 7:21-23 2 Corinthians 7:2-7
1 Corinthians 7:23-40 2 Corinthians 7:8-11
2 Corinthians 7:12-16
 
1 Corinthians Chapter 8 2 Corinthians Chapter 8
STUDY QUESTIONS STUDY QUESTIONS
1 Corinthians 8:1-13 2 Corinthians 8:1-6
  2 Corinthians 8:7-12
  2 Corinthians 8:13-21
  2 Corinthians 8:22-24
 
1 Corinthians Chapter 9 2 Corinthians Chapter 9
STUDY QUESTIONS STUDY QUESTIONS
1 Corinthians 9:1-6 2 Corinthians 9:1-5
1 Corinthians 9:7-14 2 Corinthians 9:6-9
1 Corinthians 9:15-18 2 Corinthians 9:10-15
1 Corinthians 9:19-27
   
1 Corinthians Chapter 10 2 Corinthians Chapter 10
STUDY QUESTIONS STUDY QUESTIONS
1 Corinthians 10:1-2 2 Corinthians 10:1-6
1 Corinthians 10:3-5 2 Corinthians 10:7-10
1 Corinthians 10:13 2 Corinthians 10:11-13
1 Corinthians 10:14 2 Corinthians 10:14-18
1 Corinthians 10:15-33
 
1 Corinthians Chapter 11 2 Corinthians Chapter 11
STUDY QUESTIONS STUDY QUESTIONS
1 Corinthians 11:1-2 2 Corinthians 11:1-2
1 Corinthians 11:3-9 Pt 1; Pt 2 2 Corinthians 11:3-4
1 Corinthians 11:17-22 2 Corinthians 11:4-13
1 Corinthians 11:23-34 2 Corinthians 11:14-15
  2 Corinthians 11:16-33
 
1 Corinthians Chapter 12 2 Corinthians Chapter 12
STUDY QUESTIONS STUDY QUESTIONS
1 Corinthians 12:1-2 2 Corinthians 12:1-10
1 Corinthians 12:3-6 2 Corinthians 12:11-14
1 Corinthians 12:7-10 2 Corinthians 12:15-18
1 Corinthians 12:11-17 2 Corinthians 12:19-21
1 Corinthians 12:27-31
 
1 Corinthians Chapter 13 2 Corinthians Chapter 13
STUDY QUESTIONS STUDY QUESTIONS
1 Corinthians 13:1 2 Corinthians 13:1-6
1 Corinthians 13:2-3 2 Corinthians 13:7
1 Corinthians 13:3-7 2 Corinthians 13:8-14
1 Corinthians 13:8-10
1 Corinthians 13:11-13
 
1 Corinthians Chapter 14
STUDY QUESTIONS
1 Corinthians 14:1
1 Corinthians 14:2-4
1 Corinthians 14:5-9
1 Corinthians 14:10-14
1 Corinthians 14:15-17
1 Corinthians 14:18-25
1 Corinthians 14:26-33
1 Corinthians 14:34-40
 
1 Corinthians Chapter 15
STUDY QUESTIONS
1 Corinthians 15:1-4
1 Corinthians 15:5-8
1 Corinthians 15:9-11
1 Corinthians 15:12-23
1 Corinthians 15:24-28
1 Corinthians 15:28-34
1 Corinthians 15:35-42
1 Corinthians 15:43-51
1 Corinthians 15:52-57
1 Corinthians 15:58
 
1 Corinthians Chapter 16
STUDY QUESTIONS
1 Corinthians 16:1-2
1 Corinthians 16:3-12
1 Corinthians 16:13-14pt1
1 Corinthians 16:15-24